undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

3/4"标准型气动套筒,十二角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


 

型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K65845013 13mm 51mm 3/8" 44mm 24.5mm 9mm CR-MO
K65845014 14mm 51mm 3/8" 44mm 25.5mm 11mm CR-MO
K65845015 15mm 51mm 3/8" 44mm 27mm 11mm CR-MO
K65845016 16mm 51mm 3/8" 44mm 28mm 11mm CR-MO
K65845017 17mm 51mm 3/8" 44mm 31mm 12mm CR-MO
K65845018 18mm 51mm 3/8" 44mm 32mm 13mm CR-MO
K65845019 19mm 51mm 3/8" 44mm 33mm 13mm CR-MO
K65845020 20mm 51mm 3/8" 44mm 34mm 14mm CR-MO
K65845021 21mm 51mm 3/8" 44mm 35mm 15mm CR-MO
K65845022 22mm 51mm 3/8" 44mm 37mm 15mm CR-MO
K65845023 23mm 51mm 3/8" 44mm 38mm 16mm CR-MO
K65845024 24mm 51mm 3/8" 44mm 39mm 18mm CR-MO
K65845025 25mm 54mm 3/8" 44mm 41mm 18mm CR-MO
K65845026 26mm 54mm 3/8" 44mm 42mm 18mm CR-MO
K65845027 27mm 54mm 3/8" 44mm 43mm 19mm CR-MO
K65845028 28mm 54mm 3/8" 44mm 44mm 19mm CR-MO
K65845029 29mm 54mm 3/8" 44mm 45mm 21mm CR-MO
K65845030 30mm 54mm 3/8" 44mm 47mm 21mm CR-MO
K65845031 31mm 54mm 3/8" 44mm 48mm 21mm CR-MO
K65845032 32mm 57mm 3/8" 44mm 49mm 22mm CR-MO
K65845033 33mm 57mm 3/8" 44mm 51mm 22mm CR-MO
K65845034 34mm 57mm 3/8" 44mm 52mm 22mm CR-MO
K65845035 35mm 57mm 3/8" 44mm 53mm 22mm CR-MO
K65845036 36mm 57mm 3/8" 44mm 54mm 25mm CR-MO
K65845037 37mm 57mm 3/8" 44mm 56mm 25mm CR-MO
K65845038 38mm 57mm 3/8" 44mm 57mm 25mm CR-MO
K65845039 39mm 57mm 3/8" 44mm 58mm 25mm CR-MO
K65845040 40mm 57mm 3/8" 44mm 59mm 25mm CR-MO
K65845041 41mm 58mm 3/8" 44mm 60mm 27mm CR-MO
K65845042 42mm 58mm 3/8" 44mm 62mm 27mm CR-MO
K65845043 43mm 63mm 3/8" 44mm 63.5mm 27mm CR-MO
K65845044 44mm 63mm 3/8" 44mm 64.5mm 27mm CR-MO
K65845045 45mm 63mm 3/8" 44mm 65.5mm 27mm CR-MO
K65845046 46mm 63mm 3/8" 44mm 67mm 30mm CR-MO
K65845047 47mm 68mm 3/8" 44mm 68mm 30mm CR-MO
K65845048 48mm 68mm 3/8" 44mm 69mm 30mm CR-MO
K65845050 50mm 68mm 3/8" 54mm 71mm 32mm CR-MO
K65845051 51mm 68mm 3/8" 54mm 72mm 32mm CR-MO
K65845052 52mm 68mm 3/8" 54mm 74mm 32mm CR-MO
K65845053 53mm 68mm 3/8" 54mm 75mm 32mm CR-MO
K65845054 54mm 68mm 3/8" 54mm 77mm 32mm CR-MO
K65845055 55mm 73mm 3/8" 54mm 78mm 35mm CR-MO
K65845056 56mm 73mm 3/8" 54mm 79mm 35mm CR-MO
K65845057 57mm 73mm 3/8" 54mm 80mm 35mm CR-MO
K65845058 58mm 73mm 3/8" 54mm 81mm 37mm CR-MO
K65845060 60mm 73mm 3/8" 54mm 84mm 37mm CR-MO
K65845063 63mm 73mm 3/8" 54mm 87mm 37mm CR-MO
K65845065 65mm 75mm 3/8" 54mm 90mm 40mm CR-MO
K65845067 67mm 75mm 3/8" 54mm 92mm 40mm CR-MO
K65845068 68mm 78mm 3/8" 54mm 94mm 40mm CR-MO
K65845070 70mm 78mm 3/8" 54mm 96mm 40mm CR-MO
K65845075 75mm 84mm 3/8" 64mm 102mm 42mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K65847017 17mm 90mm 3/8" 44mm 29mm 17mm CR-MO
K65847018 18mm 90mm 3/8" 44mm 30mm 18mm CR-MO
K65847019 19mm 90mm 3/8" 44mm 32mm 19mm CR-MO
K65847020 20mm 90mm 3/8" 44mm 33mm 20mm CR-MO
K65847021 21mm 90mm 3/8" 44mm 35mm 21mm CR-MO
K65847022 22mm 90mm 3/8" 44mm 36mm 22mm CR-MO
K65847023 23mm 90mm 3/8" 44mm 38mm 23mm CR-MO
K65847024 24mm 90mm 3/8" 44mm 39mm 24mm CR-MO
K65847025 25mm 90mm 3/8" 44mm 41mm 25mm CR-MO
K65847026 26mm 90mm 3/8" 44mm 41mm 26mm CR-MO
K65847027 27mm 90mm 3/8" 44mm 42mm 27mm CR-MO
K65847028 28mm 90mm 3/8" 44mm 44mm 28mm CR-MO
K65847029 29mm 90mm 3/8" 44mm 46mm 29mm CR-MO
K65847030 30mm 90mm 3/8" 44mm 46mm 30mm CR-MO
K65847031 31mm 90mm 3/8" 44mm 48mm 21mm CR-MO
K65847032 32mm 90mm 3/8" 44mm 48mm 32mm CR-MO
K65847033 33mm 90mm 3/8" 44mm 50mm 33mm CR-MO
K65847034 34mm 90mm 3/8" 44mm 52mm 34mm CR-MO
K65847035 35mm 90mm 3/8" 44mm 52mm 35mm CR-MO
K65847036 36mm 90mm 3/8" 44mm 54mm 36mm CR-MO
K65847037 37mm 90mm 3/8" 44mm 56mm 37mm CR-MO
K65847038 38mm 90mm 3/8" 44mm 56mm 38mm CR-MO
K65847039 39mm 90mm 3/8" 44mm 58mm 38mm CR-MO
K65847040 40mm 90mm 3/8" 44mm 58mm 38mm CR-MO
               
型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K65847041 41mm 90mm 3/8" 44mm 60mm 38mm CR-MO
K65847042 42mm 90mm 3/8" 44mm 62mm 38mm CR-MO
K65847043 43mm 90mm 3/8" 44mm 63mm 38mm CR-MO
K65847044 44mm 90mm 3/8" 44mm 64mm 38mm CR-MO
K65847045 45mm 90mm 3/8" 44mm 66mm 38mm CR-MO
K65847046 46mm 90mm 3/8" 44mm 66mm 38mm CR-MO
K65847047 47mm 90mm 3/8" 44mm 68mm 38mm CR-MO
K65847048 48mm 90mm 3/8" 44mm 68mm 38mm CR-MO
K65847049 49mm 90mm 3/8" 44mm 70mm 38mm CR-MO
K65847050 50mm 90mm 3/8" 54mm 71mm 38mm CR-MO
K65847051 51mm 90mm 3/8" 54mm 72mm 40mm CR-MO
K65847052 52mm 90mm 3/8" 54mm 74mm 40mm CR-MO
K65847053 53mm 90mm 3/8" 54mm 75mm 40mm CR-MO
K65847054 54mm 90mm 3/8" 54mm 76mm 40mm CR-MO
K65847055 55mm 90mm 3/8" 54mm 77mm 40mm CR-MO
K65847056 56mm 100mm 3/8" 54mm 80mm 40mm CR-MO
K65847057 57mm 100mm 3/8" 54mm 80mm 40mm CR-MO
K65847058 58mm 100mm 3/8" 54mm 81mm 40mm CR-MO
K65847059 59mm 100mm 3/8" 54mm 84mm 40mm CR-MO
K65847060 60mm 100mm 3/8" 54mm 84mm 40mm CR-MO
K65847063 63mm 100mm 3/8" 54mm 86mm 40mm CR-MO
K65847065 65mm 100mm 3/8" 54mm 88mm 42mm CR-MO
K65847067 67mm 105mm 3/8" 54mm 88mm 42mm CR-MO
K65847068 68mm 105mm 3/8" 54mm 96mm 42mm CR-MO

注意:请使用时穿戴好相应防护措施,不要在没有任何防护情况下使用。

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%