undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

1"标准型气动套筒,六角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60150017 17mm 58mm 3/8" 54mm 34mm 12mm CR-MO
K60150018 18mm 58mm 3/8" 54mm 35mm 13mm CR-MO
K60150019 19mm 58mm 3/8" 54mm 36mm 13mm CR-MO
K60150020 20mm 58mm 3/8" 54mm 37mm 14mm CR-MO
K60150021 21mm 58mm 3/8" 54mm 38mm 15mm CR-MO
K60150022 22mm 58mm 3/8" 54mm 39mm 15mm CR-MO
K60150023 23mm 58mm 3/8" 54mm 41mm 16mm CR-MO
K60150024 24mm 58mm 3/8" 54mm 42mm 18mm CR-MO
K60150025 25mm 58mm 3/8" 54mm 43mm 18mm CR-MO
K60150026 26mm 58mm 3/8" 54mm 44mm 18mm CR-MO
K60150027 27mm 58mm 3/8" 54mm 46mm 19mm CR-MO
K60150028 28mm 58mm 3/8" 54mm 47mm 19mm CR-MO
K60150029 29mm 62mm 3/8" 54mm 48mm 19mm CR-MO
K60150030 30mm 62mm 3/8" 54mm 49mm 21mm CR-MO
K60150031 31mm 62mm 3/8" 54mm 50mm 21mm CR-MO
K60150032 32mm 62mm 3/8" 54mm 52mm 21mm CR-MO
K60150033 33mm 62mm 3/8" 54mm 54mm 21mm CR-MO
K60150034 34mm 62mm 3/8" 54mm 54mm 21mm CR-MO
K60150035 35mm 62mm 3/8" 54mm 54mm 21mm CR-MO
K60150036 36mm 65mm 3/8" 54mm 56mm 26mm CR-MO
K60150037 37mm 65mm 3/8" 54mm 57mm 26mm CR-MO
K60150038 38mm 65mm 3/8" 54mm 58mm 26mm CR-MO
K60150039 39mm 65mm 3/8" 54mm 59mm 26mm CR-MO
K60150040 40mm 65mm 3/8" 54mm 60mm 26mm CR-MO
K60150041 41mm 68mm 3/8" 54mm 61mm 26mm CR-MO
K60150042 42mm 68mm 3/8" 54mm 64mm 27mm CR-MO
K60150043 43mm 68mm 3/8" 54mm 66mm 27mm CR-MO
K60150044 44mm 68mm 3/8" 54mm 66mm 27mm CR-MO
K60150045 45mm 68mm 3/8" 54mm 67mm 27mm CR-MO
K60150046 46mm 72mm 3/8" 54mm 68mm 27mm CR-MO
K60150047 47mm 72mm 3/8" 54mm 69mm 28mm CR-MO
K60150048 48mm 72mm 3/8" 54mm 70mm 30mm CR-MO
K60150050 50mm 75mm 3/8" 54mm 74mm 30mm CR-MO
K60150051 51mm 75mm 3/8" 54mm 74mm 31mm CR-MO
K60150052 52mm 75mm 3/8" 54mm 75mm 31mm CR-MO
K60150053 53mm 80mm 3/8" 54mm 76mm 31mm CR-MO
K60150054 54mm 80mm 3/8" 54mm 78mm 31mm CR-MO
K60150055 55mm 83mm 3/8" 54mm 80mm 32mm CR-MO
               
K60550056 56mm 83mm 3/8" 54mm 81mm 40mm CR-MO
K60550057 57mm 83mm 3/8" 54mm 82mm 40mm CR-MO
K60550058 58mm 83mm 3/8" 54mm 85mm 40mm CR-MO
K60550059 59mm 87mm 3/8" 54mm 85mm 40mm CR-MO
K60550060 60mm 87mm 3/8" 54mm 86mm 42mm CR-MO
K60550061 61mm 87mm 3/8" 54mm 88mm 42mm CR-MO
K60550062 62mm 87mm 3/8" 54mm 88mm 42mm CR-MO
K60550063 63mm 87mm 3/8" 54mm 90mm 42mm CR-MO
K60550064 64mm 87mm 3/8" 54mm 91mm 42mm CR-MO
K60550065 65mm 90mm 3/8" 54mm 92mm 42mm CR-MO
K60550066 66mm 90mm 3/8" 54mm 93mm 42mm CR-MO
K60550067 67mm 90mm 3/8" 54mm 94mm 42mm CR-MO
K60550068 68mm 93mm 3/8" 54mm 95mm 42mm CR-MO
K60550069 69mm 93mm 3/8" 54mm 96mm 42mm CR-MO
K60550070 70mm 93mm 3/8" 54mm 97mm 42mm CR-MO
K60550071 71mm 95mm 3/8" 86mm 100mm 42mm CR-MO
K60550073 73mm 95mm 3/8" 86mm 103mm 42mm CR-MO
K60550075 75mm 95mm 3/8" 86mm 104mm 45mm CR-MO
K60550076 76mm 95mm 3/8" 86mm 105mm 48mm CR-MO
K60550078 78mm 95mm 3/8" 86mm 106mm 48mm CR-MO
K60550080 80mm 95mm 3/8" 86mm 112mm 48mm CR-MO
K60550082 82mm 100mm 3/8" 86mm 113mm 52mm CR-MO
K60550085 85mm 100mm 3/8" 86mm 115mm 52mm CR-MO
K60550089 89mm 100mm 3/8" 86mm 117mm 52mm CR-MO
K60550090 90mm 105mm 3/8" 86mm 124mm 52mm CR-MO
K60550092 92mm 105mm 3/8" 86mm 130mm 52mm CR-MO
K60550095 95mm 105mm 3/8" 86mm 130mm 52mm CR-MO
K60550100 100mm 105mm 3/8" 86mm 135mm 58mm CR-MO
K60550105 105mm 105mm 3/8" 95mm 141mm 58mm CR-MO
K60550110 110mm 105mm 3/8" 95mm 145mm 60mm CR-MO
K60550115 115mm 105mm 3/8" 95mm 150mm 62mm CR-MO
               
K60552016 16mm 90mm 3/8" 54mm 32mm 16mm CR-MO
K60552017 17mm 90mm 3/8" 54mm 34mm 17mm CR-MO
K60552018 18mm 90mm 3/8" 54mm 35mm 18mm CR-MO
K60552019 19mm 90mm 3/8" 54mm 36mm 19mm CR-MO
K60552020 20mm 90mm 3/8" 54mm 37mm 20mm CR-MO
K60552021 21mm 90mm 3/8" 54mm 38mm 21mm CR-MO
K60552022 22mm 90mm 3/8" 54mm 39mm 22mm CR-MO
K60552023 23mm 90mm 3/8" 54mm 41mm 23mm CR-MO
K60552024 24mm 90mm 3/8" 54mm 42mm 24mm CR-MO
K60552025 25mm 90mm 3/8" 54mm 43mm 25mm CR-MO
K60552026 26mm 90mm 3/8" 54mm 44mm 26mm CR-MO
K60552027 27mm 90mm 3/8" 54mm 46mm 27mm CR-MO
K60552028 28mm 90mm 3/8" 54mm 47mm 28mm CR-MO
K60552029 29mm 90mm 3/8" 54mm 48mm 29mm CR-MO
K60552030 30mm 90mm 3/8" 54mm 49mm 30mm CR-MO
K60552031 31mm 90mm 3/8" 54mm 50mm 31mm CR-MO
K60552032 32mm 90mm 3/8" 54mm 52mm 32mm CR-MO
K60552033 33mm 90mm 3/8" 54mm 54mm 33mm CR-MO
K60552034 34mm 90mm 3/8" 54mm 54mm 34mm CR-MO
K60552035 35mm 90mm 3/8" 54mm 54mm 35mm CR-MO
K60552036 36mm 90mm 3/8" 54mm 56mm 36mm CR-MO
K60552037 37mm 90mm 3/8" 54mm 57mm 37mm CR-MO
K60552038 38mm 95mm 3/8" 54mm 58mm 38mm CR-MO
K60552039 39mm 95mm 3/8" 54mm 59mm 38mm CR-MO
K60552040 40mm 95mm 3/8" 54mm 60mm 38mm CR-MO
K60552041 41mm 95mm 3/8" 54mm 61mm 38mm CR-MO
K60552042 42mm 95mm 3/8" 54mm 64mm 38mm CR-MO
K60552043 43mm 95mm 3/8" 54mm 66mm 38mm CR-MO
K60552044 44mm 95mm 3/8" 54mm 67mm 38mm CR-MO
K60552045 45mm 95mm 3/8" 54mm 67mm 38mm CR-MO
               
K60552046 46mm 95mm 3/8" 54mm 68mm 38mm CR-MO
K60552047 47mm 95mm 3/8" 54mm 69mm 38mm CR-MO
K60552048 48mm 100mm 3/8" 54mm 70mm 38mm CR-MO
K60552050 50mm 100mm 3/8" 54mm 74mm 38mm CR-MO
K60552051 51mm 100mm 3/8" 54mm 75mm 40mm CR-MO
K60552052 52mm 100mm 3/8" 54mm 75mm 40mm CR-MO
K60552053 53mm 100mm 3/8" 54mm 76mm 40mm CR-MO
K60552054 54mm 100mm 3/8" 54mm 78mm 40mm CR-MO
K60552055 55mm 105mm 3/8" 54mm 80mm 40mm CR-MO
K60552056 56mm 105mm 3/8" 54mm 81mm 40mm CR-MO
K60552057 57mm 105mm 3/8" 54mm 82mm 40mm CR-MO
K60552058 58mm 105mm 3/8" 54mm 84mm 40mm CR-MO
K60552060 60mm 110mm 3/8" 54mm 87mm 40mm CR-MO
K60552062 62mm 120mm 3/8" 54mm 90mm 42mm CR-MO
K60552063 63mm 110mm 3/8" 54mm 91mm 42mm CR-MO
K60552065 65mm 115mm 3/8" 54mm 92mm 42mm CR-MO
K60552067 67mm 115mm 3/8" 54mm 94mm 42mm CR-MO
K60552070 70mm 120mm 3/8" 54mm 97mm 42mm CR-MO
K60552075 75mm 135mm 3/8" 86mm 104mm 45mm CR-MO
K60552076 76mm 135mm 3/8" 86mm 106mm 48mm CR-MO
K60552077 77mm 138mm 3/8" 86mm 106mm 48mm CR-MO
K60552078 78mm 135mm 3/8" 86mm 106mm 48mm CR-MO
K60552080 80mm 135mm 3/8" 86mm 112mm 48mm CR-MO
K60552085 85mm 140mm 3/8" 86mm 115mm 52mm CR-MO
K60552090 90mm 140mm 3/8" 86mm 124mm 52mm CR-MO
K60552095 95mm 140mm 3/8" 86mm 130mm 52mm CR-MO
K60552100 100mm 140mm 3/8" 86mm 135mm 58mm CR-MO
K60552105 105mm 140mm 3/8" 95mm 141mm 58mm CR-MO
K60552110 110mm 140mm 3/8" 95mm 145mm 60mm CR-MO
K60552115 115mm 140mm 3/8" 95mm 150mm 62mm CR-MO

特殊品项,最小订购量/交货期需确认。

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%