undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

3/4"标准型气动套筒,六角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K60140017 17mm 51mm 3/8" 44mm 29mm 12mm CR-MO
K60140018 18mm 51mm 3/8" 44mm 30mm 13mm CR-MO
K60140019 19mm 51mm 3/8" 44mm 32mm 13mm CR-MO
K60140020 20mm 51mm 3/8" 44mm 33mm 14mm CR-MO
K60140021 21mm 51mm 3/8" 44mm 35mm 15mm CR-MO
K60140022 22mm 51mm 3/8" 44mm 36mm 15mm CR-MO
K60140023 23mm 51mm 3/8" 44mm 38mm 16mm CR-MO
K60140024 24mm 51mm 3/8" 44mm 39mm 16mm CR-MO
K60140025 25mm 54mm 3/8" 44mm 41mm 16mm CR-MO
K60140026 26mm 54mm 3/8" 44mm 41mm 16mm CR-MO
K60140027 27mm 54mm 3/8" 44mm 42mm 19mm CR-MO
K60140028 28mm 54mm 3/8" 44mm 44mm 19mm CR-MO
K60140029 29mm 54mm 3/8" 44mm 46mm 21mm CR-MO
K60140030 30mm 54mm 3/8" 44mm 46mm 20mm CR-MO
K60140031 31mm 54mm 3/8" 44mm 48mm 20mm CR-MO
K60140032 32mm 57mm 3/8" 44mm 48mm 20mm CR-MO
K60140033 33mm 57mm 3/8" 44mm 50mm 23mm CR-MO
K60140034 34mm 57mm 3/8" 44mm 52mm 23mm CR-MO
K60140035 35mm 57mm 3/8" 44mm 52mm 23mm CR-MO
K60140036 36mm 57mm 3/8" 44mm 54mm 23mm CR-MO
K60140037 37mm 57mm 3/8" 44mm 56mm 23mm CR-MO
K60140038 38mm 57mm 3/8" 44mm 56mm 23mm CR-MO
K60140039 39mm 57mm 3/8" 44mm 58mm 27mm CR-MO
K60140040 40mm 57mm 3/8" 44mm 58mm 27mm CR-MO
K60140041 41mm 58mm 3/8" 44mm 60mm 27mm CR-MO
K60140042 42mm 58mm 3/8" 44mm 62mm 27mm CR-MO
               
K60540043 43mm 63mm 3/8" 44mm 63mm 63mm CR-MO
K60540044 44mm 63mm 3/8" 44mm 64mm 63mm CR-MO
K60540045 45mm 63mm 3/8" 44mm 66mm 63mm CR-MO
K60540046 46mm 63mm 3/8" 44mm 66mm 63mm CR-MO
K60540047 47mm 68mm 3/8" 44mm 68mm 68mm CR-MO
K60540048 48mm 68mm 3/8" 44mm 68mm 68mm CR-MO
K60540049 49mm 68mm 3/8" 44mm 70mm 68mm CR-MO
K60540050 50mm 68mm 3/8" 54mm 71mm 68mm CR-MO
K60540051 51mm 68mm 3/8" 54mm 72mm 68mm CR-MO
K60540052 52mm 68mm 3/8" 54mm 74mm 68mm CR-MO
K60540053 53mm 68mm 3/8" 54mm 75mm 68mm CR-MO
K60540054 54mm 73mm 3/8" 54mm 76mm 73mm CR-MO
K60540055 55mm 73mm 3/8" 54mm 77mm 73mm CR-MO
K60540056 56mm 73mm 3/8" 54mm 80mm 73mm CR-MO
K60540057 57mm 73mm 3/8" 54mm 80mm 73mm CR-MO
K60540058 58mm 73mm 3/8" 54mm 81mm 73mm CR-MO
K60540059 59mm 73mm 3/8" 54mm 84mm 73mm CR-MO
K60540060 60mm 75mm 3/8" 54mm 84mm 75mm CR-MO
K60540062 62mm 75mm 3/8" 54mm 86mm 75mm CR-MO
K60540063 63mm 78mm 3/8" 54mm 88mm 78mm CR-MO
K60540065 65mm 78mm 3/8" 54mm 88mm 78mm CR-MO
K60540067 67mm 78mm 3/8" 54mm 96mm 78mm CR-MO
K60540068 68mm 84mm 3/8" 54mm 96mm 84mm CR-MO
               
K60542017 17mm 90mm 3/8" 44mm 29mm 17mm CR-MO
K60542018 18mm 90mm 3/8" 44mm 30mm 18mm CR-MO
K60542019 19mm 90mm 3/8" 44mm 32mm 19mm CR-MO
K60542020 20mm 90mm 3/8" 44mm 33mm 20mm CR-MO
K60542021 21mm 90mm 3/8" 44mm 35mm 21mm CR-MO
K60542022 22mm 90mm 3/8" 44mm 36mm 22mm CR-MO
K60542023 23mm 90mm 3/8" 44mm 38mm 23mm CR-MO
K60542024 24mm 90mm 3/8" 44mm 39mm 24mm CR-MO
K60542025 25mm 90mm 3/8" 44mm 41mm 25mm CR-MO
K60542026 26mm 90mm 3/8" 44mm 41mm 26mm CR-MO
K60542027 27mm 90mm 3/8" 44mm 42mm 27mm CR-MO
K60542028 28mm 90mm 3/8" 44mm 44mm 28mm CR-MO
K60542029 29mm 90mm 3/8" 44mm 46mm 29mm CR-MO
K60542030 30mm 90mm 3/8" 44mm 46mm 30mm CR-MO
K60542031 31mm 90mm 3/8" 44mm 48mm 31mm CR-MO
K60542032 32mm 90mm 3/8" 44mm 48mm 32mm CR-MO
K60542033 33mm 90mm 3/8" 44mm 50mm 33mm CR-MO
K60542034 34mm 90mm 3/8" 44mm 52mm 34mm CR-MO
K60542035 35mm 90mm 3/8" 44mm 52mm 35mm CR-MO
K60542036 36mm 90mm 3/8" 44mm 54mm 36mm CR-MO
K60542037 37mm 90mm 3/8" 44mm 56mm 37mm CR-MO
K60542038 38mm 90mm 3/8" 44mm 56mm 38mm CR-MO
K60542039 39mm 90mm 3/8" 44mm 58mm 38mm CR-MO
K60542040 40mm 90mm 3/8" 44mm 58mm 38mm CR-MO
               
K60542041 41mm 90mm 3/8" 44mm 60mm 38mm CR-MO
K60542042 42mm 90mm 3/8" 44mm 62mm   CR-MO
K60542043 43mm 63mm 3/8" 44mm 63mm 27mm CR-MO
K60542044 44mm 63mm 3/8" 44mm 64mm 27mm CR-MO
K60542045 45mm 63mm 3/8" 44mm 66mm 27mm CR-MO
K60542046 46mm 63mm 3/8" 44mm 66mm 30mm CR-MO
K60542047 47mm 68mm 3/8" 44mm 68mm 30mm CR-MO
K60542048 48mm 68mm 3/8" 44mm 68mm 30mm CR-MO
K60542049 49mm 68mm 3/8" 44mm 70mm 30mm CR-MO
K60542050 50mm 68mm 3/8" 54mm 71mm 32mm CR-MO
K60542051 51mm 68mm 3/8" 54mm 72mm 32mm CR-MO
K60542052 52mm 68mm 3/8" 54mm 74mm 32mm CR-MO
K60542053 53mm 68mm 3/8" 54mm 75mm 32mm CR-MO
K60542054 54mm 73mm 3/8" 54mm 76mm 32mm CR-MO
K60542055 55mm 73mm 3/8" 54mm 77mm 35mm CR-MO
K60542056 56mm 73mm 3/8" 54mm 80mm 35mm CR-MO
K60542057 57mm 73mm 3/8" 54mm 80mm 35mm CR-MO
K60542058 58mm 73mm 3/8" 54mm 81mm 37mm CR-MO
K60542059 59mm 73mm 3/8" 54mm 84mm 37mm CR-MO
K60542062 62mm 75mm 3/8" 54mm 84mm 37mm CR-MO
K60542063 63mm 75mm 3/8" 54mm 86mm 37mm CR-MO
K60542065 65mm 78mm 3/8" 54mm 88mm 40mm CR-MO
K60542067 67mm 78mm 3/8" 54mm 88mm 40mm CR-MO
K60542068 68mm 84mm 3/8" 54mm 96mm 40mm CR-MO

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%