undefined
+
  • undefined

1/2"接杆式气动套筒,六角


分类:

关键词:

护板

概述:

主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务

产品留言

客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com

产品详情


型号 对边尺寸 长度 驱动方孔 驱动头外径D2 套筒头外径D1 套筒头内高L2 材质
K6072F008 8mm 125mm 3/8" 25mm 15mm 10mm CR-MO
K6072F009 9mm 126mm 3/8" 25mm 16mm 12mm CR-MO
K6072F010 10mm 127mm 3/8" 25mm 17.5mm 12mm CR-MO
K6072F011 11mm 128mm 3/8" 25mm 18.5mm 12mm CR-MO
K6072F012 12mm 129mm 3/8" 25mm 20mm 12mm CR-MO
K6072F013 13mm 130mm 3/8" 25mm 21mm 12mm CR-MO
K6072F014 14mm 131mm 3/8" 25mm 22.5mm 12mm CR-MO
K6072F015 15mm 132mm 3/8" 30mm 23.5mm 12mm CR-MO
K6072F016 16mm 133mm 3/8" 30mm 25mm 13mm CR-MO
K6072F017 17mm 134mm 3/8" 30mm 26mm 13mm CR-MO
K6072F018 18mm 135mm 3/8" 30mm 27.5mm 13mm CR-MO
K6072F019 19mm 136mm 3/8" 30mm 28.5mm 13mm CR-MO
K6072F020 20mm 137mm 3/8" 30mm 30mm 13mm CR-MO
K6072F021 21mm 138mm 3/8" 30mm 31mm 13mm CR-MO
K6072F022 22mm 139mm 3/8" 30mm 32mm 14mm CR-MO
K6072F023 23mm 140mm 3/8" 30mm 34mm 14mm CR-MO
K6072F024 24mm 141mm 3/8" 30mm 35mm 15mm CR-MO
K6072F025 25mm 142mm 3/8" 30mm 36mm 15mm CR-MO
K6072F026 26mm 143mm 3/8" 30mm 38mm 16mm CR-MO
K6072F027 27mm 144mm 3/8" 30mm 38.5mm 17mm CR-MO
               
K60725008 8mm 150mm 3/8" 25mm 15mm 10mm CR-MO
K60725009 9mm 150mm 3/8" 25mm 16mm 12mm CR-MO
K60725010 10mm 150mm 3/8" 25mm 17.5mm 12mm CR-MO
K60725011 11mm 150mm 3/8" 25mm 18.5mm 12mm CR-MO
K60725012 12mm 150mm 3/8" 25mm 20mm 12mm CR-MO
K60725013 13mm 150mm 3/8" 25mm 21mm 12mm CR-MO
K60725014 14mm 150mm 3/8" 25mm 22.5mm 12mm CR-MO
K60725015 15mm 150mm 3/8" 30mm 23.5mm 12mm CR-MO
K60725016 16mm 150mm 3/8" 30mm 25mm 13mm CR-MO
K60725017 17mm 150mm 3/8" 30mm 26mm 13mm CR-MO
K60725018 18mm 150mm 3/8" 30mm 27.5mm 13mm CR-MO
K60725019 19mm 150mm 3/8" 30mm 28.5mm 13mm CR-MO
K60725020 20mm 150mm 3/8" 30mm 30mm 13mm CR-MO
K60725021 21mm 150mm 3/8" 30mm 31mm 13mm CR-MO
K60725022 22mm 150mm 3/8" 30mm 32mm 14mm CR-MO
K60725023 23mm 150mm 3/8" 30mm 34mm 14mm CR-MO
K60725024 24mm 150mm 3/8" 30mm 35mm 15mm CR-MO
K60725025 25mm 150mm 3/8" 30mm 36mm 15mm CR-MO
K60725026 26mm 150mm 3/8" 30mm 38mm 16mm CR-MO
K60725027 27mm 150mm 3/8" 30mm 38.5mm 17mm CR-MO
               
K6072G008 8mm 175mm 3/8" 25mm 15mm 10mm CR-MO
K6072G009 9mm 175mm 3/8" 25mm 16mm 12mm CR-MO
K6072G010 10mm 175mm 3/8" 25mm 17.5mm 12mm CR-MO
K6072G011 11mm 175mm 3/8" 25mm 18.5mm 12mm CR-MO
K6072G012 12mm 175mm 3/8" 25mm 20mm 12mm CR-MO
K6072G013 13mm 175mm 3/8" 25mm 21mm 12mm CR-MO
K6072G014 14mm 175mm 3/8" 25mm 22.5mm 12mm CR-MO
K6072G015 15mm 175mm 3/8" 30mm 23.5mm 12mm CR-MO
K6072G016 16mm 175mm 3/8" 30mm 25mm 13mm CR-MO
K6072G017 17mm 175mm 3/8" 30mm 26mm 13mm CR-MO
K6072G018 18mm 175mm 3/8" 30mm 27.5mm 13mm CR-MO
K6072G019 19mm 175mm 3/8" 30mm 28.5mm 13mm CR-MO
K6072G020 20mm 175mm 3/8" 30mm 30mm 13mm CR-MO
K6072G021 21mm 175mm 3/8" 30mm 31mm 13mm CR-MO
K6072G022 22mm 175mm 3/8" 30mm 32mm 14mm CR-MO
K6072G023 23mm 175mm 3/8" 30mm 34mm 14mm CR-MO
K6072G024 24mm 175mm 3/8" 30mm 35mm 15mm CR-MO
K6072G025 25mm 175mm 3/8" 30mm 36mm 15mm CR-MO
K6072G026 26mm 175mm 3/8" 30mm 38mm 16mm CR-MO
K6072G027 27mm 175mm 3/8" 30mm 38.5mm 17mm CR-MO
               
K60726008 8mm 200mm 3/8" 25mm 15mm 10mm CR-MO
K60726009 9mm 200mm 3/8" 25mm 16mm 12mm CR-MO
K60726010 10mm 200mm 3/8" 25mm 17.5mm 12mm CR-MO
K60726011 11mm 200mm 3/8" 25mm 18.5mm 12mm CR-MO
K60726012 12mm 200mm 3/8" 25mm 20mm 12mm CR-MO
K60726013 13mm 200mm 3/8" 25mm 21mm 12mm CR-MO
K60726014 14mm 200mm 3/8" 25mm 22.5mm 12mm CR-MO
K60726015 15mm 200mm 3/8" 30mm 23.5mm 12mm CR-MO
K60726016 16mm 200mm 3/8" 30mm 25mm 13mm CR-MO
K60726017 17mm 200mm 3/8" 30mm 26mm 13mm CR-MO
K60726018 18mm 200mm 3/8" 30mm 27.5mm 13mm CR-MO
K60726019 19mm 200mm 3/8" 30mm 28.5mm 13mm CR-MO
K60726020 20mm 200mm 3/8" 30mm 30mm 13mm CR-MO
K60726021 21mm 200mm 3/8" 30mm 31mm 13mm CR-MO
K60726022 22mm 200mm 3/8" 30mm 32mm 14mm CR-MO
K60726023 23mm 200mm 3/8" 30mm 34mm 14mm CR-MO
K60726024 24mm 200mm 3/8" 30mm 35mm 15mm CR-MO
K60726025 25mm 200mm 3/8" 30mm 36mm 15mm CR-MO
K60726026 26mm 200mm 3/8" 30mm 38mm 16mm CR-MO
K60726027 27mm 200mm 3/8" 30mm 38.5mm 17mm CR-MO
               
K60727008 8mm 250mm 3/8" 25mm 15mm 10mm CR-MO
K60727009 9mm 250mm 3/8" 25mm 16mm 12mm CR-MO
K60727010 10mm 250mm 3/8" 25mm 17.5mm 12mm CR-MO
K60727011 11mm 250mm 3/8" 25mm 18.5mm 12mm CR-MO
K60727012 12mm 250mm 3/8" 25mm 20mm 12mm CR-MO
K60727013 13mm 250mm 3/8" 25mm 21mm 12mm CR-MO
K60727014 14mm 250mm 3/8" 25mm 22.5mm 12mm CR-MO
K60727015 15mm 250mm 3/8" 30mm 23.5mm 12mm CR-MO
K60727016 16mm 250mm 3/8" 30mm 25mm 13mm CR-MO
K60727017 17mm 250mm 3/8" 30mm 26mm 13mm CR-MO
K60727018 18mm 250mm 3/8" 30mm 27.5mm 13mm CR-MO
K60727019 19mm 250mm 3/8" 30mm 28.5mm 13mm CR-MO
K60727020 20mm 250mm 3/8" 30mm 30mm 13mm CR-MO
K60727021 21mm 250mm 3/8" 30mm 31mm 13mm CR-MO
K60727022 22mm 250mm 3/8" 30mm 32mm 14mm CR-MO
K60727023 23mm 250mm 3/8" 30mm 34mm 14mm CR-MO
K60727024 24mm 250mm 3/8" 30mm 35mm 15mm CR-MO
K60727025 25mm 250mm 3/8" 30mm 36mm 15mm CR-MO
K60727026 26mm 250mm 3/8" 30mm 38mm 16mm CR-MO
K60727027 27mm 250mm 3/8" 30mm 38.5mm 17mm CR-MO

产品留言

安全验证
%{tishi_zhanwei}%